Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád
společnosti
Univers Tech, s.r.o., Americká 2772, 272 01  Kladno
IČ: 27106985, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96729

1. Rozsah a platnost

1.1.   Není-li v jednotlivých bodech předmětné kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi prodávajícím/zhotovitelem (dále jen prodávající) a kupujícím/objednatelem (dále jen kupující) níže uvedené všeobecné obchodní podmínky.

2. Vznik kupní smlouvy a smlouvy o dílo

2.1.   Kupní smlouva vzniká přijetím a potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícím. Forma takto vzniklé kupní smlouvy musí být vždy písemná a doručena poštou, faxem nebo e-mailem. Prodávající  má výhradní právo, ve specifických  případech, vyžadovat určitou formu, (například vyplněný formulař přístupný na www.univers.cz). V případě nutných technických a cenových změn závazné objednávky vyznačí prodávající tyto změny do závazné objednávky a odešle je kupujícímu k odsouhlasení. Kupní smlouva vzniká až písemným potvrzením těchto změn kupujícím a potvrzením prodávajícího o přijetí upravené závazné objednávky. Termíny plnění kupní smlouvy jsou závazné při splnění platebních podmínek, popř. včasného doplnění technických parametrů.

2.2.   Pro obchodní případy, jejichž součástí je i montáž, musí být uzavřena smlouva o dílo.

2.3.      Na základě takto uzavřených smluv je prodávající povinen prodat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, termínu a za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží odebrat a uhradit smluvní cenu.
3. Ceny a platební podmínky

3.1.   Kupní ceny jsou určeny platným ceníkem prodávajícího, příp. platnou cenovou nabídkou. Ceny pro montážní firmy jsou ponížené o předem dohodnutý rabat . Takto stanovená cena povýšená o příslušnou DPH je pro obchodní případy, sjednané podle těchto obchodních podmínek, považována za cenu smluvní vč. DPH. Není-li v jednotlivých obchodních případech sjednáno jinak, není v ceně zahrnuta doprava, montáž a montážní materiál.

3.2.   Na objednané zboží obvykle zaplatí kupující 50 % ze smluvní ceny úhradou zálohové faktury vystavené prodávajícím nebo v hotovosti a zbytek kupní ceny zaplatí kupující před odběrem zboží nebo hotově při odběru nebo před převzetím zboží. Na skladové zboží prodávající zálohu nemusí výžadovat. Kupující má právo na převzetí zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet prodávajícího nebo složením hotovosti. Zboží zůstává, až do splnění všech ze smlouvy vyplývajících závazků kupujícího, ve vlastnictví prodávajícího.

3.3.         V případě prodlení úhrady zálohové nebo konečné faktury se kupující zavazuje zajistit pohledávku ve prospěch prodávajícího a dále se kupující zavazuje mimo náhradu škody zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,15 % dlužné částky za každý den prodlení.

4. Množství, jakost, balení

4.1.         Prodávající se zavazuje dodávat zboží ve sjednaném množství, kvalitě a zabalené způsobem, jaký je v obchodním styku pro takové zboží obvyklý.

5. Dodání zboží

5.1.   Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo prodávajícího.

5.2.   Za den dodání zboží se považuje den, ve kterém prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v sídle prodávajícího, popř. den, ve kterém je zboží odesláno ze skladu do předem určeného expedičního skladu.

5.3.         V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,022 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

5.4.   Kupující je povinen odebrat zboží ze skladu (expedičního skladu) do 5-ti pracovních dnů od sjednaného data. Kupující je v případě prodlení odběru zboží povinen zaplatit prodávajícímu skladné 80,- Kč/den a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neodebraného zboží za každý den prodlení.

5.5.         V případě dodání zboží vč. dopravy prodávajícím na sjednanou adresu je kupující povinen ve sjednané době stanoveného data dodání zboží zajistit osobní převzetí zboží a jeho složení, popřípadě převzetí zmocněnou osobou. K převzetí zboží od dopravce je povinen kupující předložit potvrzenou závaznou objednávku (kupní smlouvu), doklad o zaplacení popřípadě  písemné zmocnění zástupce. V případě pochybností o předložených dokladech je oprávněn dopravce zboží  nevydat a náklady spojené s takto provedeným marným pokusem o dodání zboží jsou k tíži kupujícího.

5.6.   Právem kupujícího je zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li rozdíly v kvalitě nebo množství, poznamená tyto skutečnosti na dodacím listě. V případě převzetí zboží bez rozbalení a kontroly se kupující vystavuje nebezpečí, že pozdější reklamace viditelných vad nemusí být uznána za oprávněnou. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

6. Záruční lhůta – reklamace, nároky z vad

6.1.   Záruční lhůta na zakoupené zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

6.2.  Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku. Nedojde-li k jiné dohodě, má kupující v případě podstatného porušení smlouvy v důsledku vady právo na dodání náhradního zboží za vadné nebo na dodání chybějícího množství zboží.

6.3.   Kupující je povinen oznámit vady zboží, vady množství a jiné zjevné vady při převzetí, ostatní vady v záruční době. Později uplatněné reklamace nebude prodávající akceptovat. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé na zboží vlastní přepravou, manipulací a montáží nelze reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v sídle prodávajícího, s tím že v případě prodeje bez montáže je kupující povinen zboží, nebo jeho vadnou část, dopravit na opravu do sídla prodávajícího, kde bude posouzena reklamace a případně provedena oprava.

6.4.  V případě, že dojde k poškození zboží během montáže či vlasního provozu, kupující musí ihned ukončit provoz zařízení, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození zařízení či jeho částí. Za takové poškození nenese prodávájící žádnou odpovědnost.

Pokud dojde k poškození vlivem špatné manipulace případně nedodržení návodu na montáž nebo obsluhu, nenese prodávající žádnou odpovědnost za takto vzniklé vady.

6.5.   Prodávající rozhodne o reklamaci v zákonné lhůtě 30 dní. Zboží, na které se vztahuje reklamace, bude kupujícímu přednostně bezplatně opraveno. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti zboží a oprávněnosti reklamace. V případě nutnosti dlouhodobějšího posouzení, zda se jedná o oprávněnou reklamaci, poskytne prodávající kupujícímu bezprostředně odpovídající náhradní díl na náklady kupujícího. Ověří-li se oprávněnost reklamace, vystaví prodávající kupujícímu na předmětný díl dobropis. V případě prodeje zboží s montáží provádí prodávající posouzení vady a opravu v místě montáže, pokud není domluveno jinak.

6.6.   V případě prodeje zboží bez montáže prodávající nepřejímá žádné nároky na případné úhrady nákladů, související s případnou výměnou vadného výrobku nebo jeho částí.

7. Ostatní ujednání

7.1.   Kupující se zavazuje neodstraňovat, případně nezakrývat výrobní štítky a údaje uvedené na výrobcích, provádět kvalitní instalaci a servis na odebraných výrobcích od prodávajícího, a tím ochraňovat jeho obchodní jméno a obchodní práva.

7.2.   Lze sjednat obchodní podmínky, které zde nejsou výslovně upraveny, v pochybnostech však platí tyto všeobecné obchodní podmínky.

7.3.   Všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákoníkem a dalšími platnými předpisy České republiky.

 

V Kladně dne: 1.1.2014

 

Prodávající:       Univers Tech spol. s r.o., Americká 2772, 272 01  Kladno

(zhotovitel)             společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 96729

IČ: 27106985

 

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely obchodní společnosti Univers Tech s.r.o.

Univers Tech s.r.o, Americká 2772, 272 01  Kladno, IČ: 27106985, tel.. 312 663 234, e-mail: univers@univers.cz,  usiluje o maximální zkvalitňování  nabízených služeb.  Nabízí svým klientům co nejkomplexnější servis a z tohoto důvodu potřebuje nakládat s osobními údaji klienta nad rámec nakládání nutného pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností správce, proto žádá klienta o souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s níže uvedenými zásadami.

 1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“.
 2. Správcem ve smyslu Nařízení je obchodní Univers Tech s.r.o, Americká 2772, 272 01 Kladno, IČ: 27106985, tel.. 312 663 234, e-mail: univers@univers.cz, dále jen „Správce“.
 3. Souhlas s použitím osobních údajů k níže vymezeným účelům uděluje klient ve snaze přispět ke zlepšení služeb správce výslovně a dobrovolně, a to na dobu maximálně 5-ti let ode dne jeho udělení, přičemž svůj souhlas je zákazník oprávněn kdykoli odvolat.
 4. Udělením souhlasu se zpracováním klientem poskytnutých osobních údajů, a to zejména firmy, IČ, DIČ, jména, příjmení, poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla,  jakož i případné další klientem poskytnuté údaje (dále jen „osobní údaje“). Klient jakožto subjekt údajů, výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. zejména pro nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, kdy je klient kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu.
 5. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo nebo prostřednictvím svých zaměstnanců.
 6. Veškeré osobní údaje budou užívány primárně pro vnitřní potřebu správce.
 7. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani třetím osobám.
 8. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že případné chyby v uvedení osobních údajů nemohou jít k tíži správce.
 9. Klient má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi či oprávněnými zájmy správce. Klient má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 10. Při zpracování osobních údajů může docházet k automatizovanému rozhodování a profilování, a to zejména z důvodu zlepšení služeb a vytváření nabídky dle potřeb zákazníka.
 11. Správce nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným, než uvedeným účelem, pokud je již nezpracovává z jiného zákonného důvodu.
 12. Klient má právo žádat Správce o potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.
 13. Správce může požadovat po klientovi úhradu administrativních nákladů potřebných k vyhotovení dalších kopií zpracovávaných osobních údajů.
 14. Klient jakožto subjekt údajů poskytuje správci své osobní údaje k dalšímu zpracování dobrovolně.
 15. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možno kdykoli odvolat, a to emailem, nebo písemně, prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
 16. Na udělení či neudělení souhlasu není vázáno plnění smlouvy ze strany správce, či jakékoli omezení sjednaných služeb.
 17. V případě jakékoli nejasnosti či dotazů k nakládání s osobními údaji má klient možnost kontaktovat správce prostřednictvím kontaktního e-mailu univers@univers.cz , popřípadě výše uvedeného sídla.