Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád
společnosti
Univers Tech, s.r.o., Americká 2772, 272 01  Kladno
IČ: 27106985, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96729

1. Rozsah a platnost

1.1.   Není-li v jednotlivých bodech předmětné kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi prodávajícím/zhotovitelem (dále jen prodávající) a kupujícím/objednatelem (dále jen kupující) níže uvedené všeobecné obchodní podmínky.

2. Vznik kupní smlouvy a smlouvy o dílo

2.1.   Kupní smlouva vzniká přijetím a potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícím. Forma takto vzniklé kupní smlouvy musí být vždy písemná a doručena poštou, faxem nebo e-mailem. Prodávající  má výhradní právo, ve specifických  případech, vyžadovat určitou formu, (například vyplněný formulař přístupný na www.univers.cz). V případě nutných technických a cenových změn závazné objednávky vyznačí prodávající tyto změny do závazné objednávky a odešle je kupujícímu k odsouhlasení. Kupní smlouva vzniká až písemným potvrzením těchto změn kupujícím a potvrzením prodávajícího o přijetí upravené závazné objednávky. Termíny plnění kupní smlouvy jsou závazné při splnění platebních podmínek, popř. včasného doplnění technických parametrů.

2.2.   Pro obchodní případy, jejichž součástí je i montáž, musí být uzavřena smlouva o dílo.

2.3.      Na základě takto uzavřených smluv je prodávající povinen prodat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, termínu a za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží odebrat a uhradit smluvní cenu.

3. Ceny a platební podmínky

3.1.   Kupní ceny jsou určeny platným ceníkem prodávajícího, příp. platnou cenovou nabídkou. Ceny pro montážní firmy jsou ponížené o předem dohodnutý rabat . Takto stanovená cena povýšená o příslušnou DPH je pro obchodní případy, sjednané podle těchto obchodních podmínek, považována za cenu smluvní vč. DPH. Není-li v jednotlivých obchodních případech sjednáno jinak, není v ceně zahrnuta doprava, montáž a montážní materiál.

3.2.   Na objednané zboží obvykle zaplatí kupující 70 % ze smluvní ceny úhradou zálohové faktury vystavené prodávajícím nebo v hotovosti a zbytek kupní ceny zaplatí kupující před odběrem zboží nebo hotově při odběru nebo před převzetím zboží. Na skladové zboží prodávající zálohu nemusí vyžadovat. Kupující má právo na převzetí zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet prodávajícího nebo složením hotovosti. Zboží zůstává, až do splnění všech ze smlouvy vyplývajících závazků kupujícího, ve vlastnictví prodávajícího.

3.3.       Dodavatel má právo na úhradu nákladů i v případě rozpracovaní objednávky, kterou si odběratel závazně objednal a případně neodebral.

3.4.        Reklamace neopravňuje odběratele k neuhrazení faktury dodavateli.

3.5.         V případě prodlení úhrady zálohové nebo konečné faktury se kupující zavazuje zajistit pohledávku ve prospěch prodávajícího a dále se kupující zavazuje mimo náhradu škody zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,15 % dlužné částky za každý den prodlení.

4. Množství, jakost, balení

4.1.         Prodávající se zavazuje dodávat zboží ve sjednaném množství, kvalitě a zabalené způsobem, jaký je v obchodním styku pro takové zboží obvyklý.

4.2.        Technická data výrobků, popis a fotografie jsou uvedena na webu prodávajícího.  Další podrobná data si může kupující vyžádat . Pokud si je nevyžádá prodávající bude dodávat  výrobky dle svých technických specifik a svých běžných standardů. Prodávající  si vyhrazuje právo na technické změny produktů, a to zejména v návaznosti na technologický vývoj, splňuje-li taková změna sjednané výkonnostní parametry výrobku. 

4.3          Rozměry uvedené v cenových nabídkách jsou pouze orientační a oproti skutečnému stavu po zaměření na místě montáže  se mohou lišit.

5. Dodání zboží

5.1.   Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo prodávajícího.

5.2.   Za den dodání zboží se považuje den, ve kterém prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v sídle prodávajícího, popř. den, ve kterém je zboží odesláno ze skladu do předem určeného expedičního skladu.

5.3.         V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,022 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

5.4.   Kupující je povinen odebrat zboží ze skladu (expedičního skladu) do 5-ti pracovních dnů od sjednaného data. Kupující je v případě prodlení odběru zboží povinen zaplatit prodávajícímu skladné 80,- Kč/den a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neodebraného zboží za každý den prodlení.

5.5.         V případě dodání zboží vč. dopravy prodávajícím na sjednanou adresu je kupující povinen ve sjednané době stanoveného data dodání zboží zajistit osobní převzetí zboží a jeho složení, popřípadě převzetí zmocněnou osobou. K převzetí zboží od dopravce je povinen kupující předložit potvrzenou závaznou objednávku (kupní smlouvu), doklad o zaplacení popřípadě  písemné zmocnění zástupce. V případě pochybností o předložených dokladech je oprávněn dopravce zboží  nevydat a náklady spojené s takto provedeným marným pokusem o dodání zboží jsou k tíži kupujícího.

5.6.   Právem kupujícího je zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li rozdíly v kvalitě nebo množství, poznamená tyto skutečnosti na dodacím listě. V případě převzetí zboží bez rozbalení a kontroly se kupující vystavuje nebezpečí, že pozdější reklamace viditelných vad nemusí být uznána za oprávněnou. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

6. Záruční lhůta – reklamace, nároky z vad

6.1.   Záruční lhůta na zakoupené zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Záruční lhůta na provedené servisní práce a opravy je 6 měsíců. 

6.2.  Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku. Nedojde-li k jiné dohodě, má kupující v případě podstatného porušení smlouvy v důsledku vady právo na dodání náhradního zboží za vadné nebo na dodání chybějícího množství zboží.

6.3.   Kupující je povinen oznámit vady zboží, vady množství a jiné zjevné vady při převzetí, ostatní vady v záruční době. Později uplatněné reklamace nebude prodávající akceptovat. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé na zboží vlastní přepravou, manipulací a montáží nelze reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v sídle prodávajícího, s tím že v případě prodeje bez montáže je kupující povinen zboží, nebo jeho vadnou část, dopravit na opravu do sídla prodávajícího, kde bude posouzena reklamace a případně provedena oprava.

6.4.  V případě, že dojde k poškození zboží během montáže či vlasního provozu, kupující musí ihned ukončit provoz zařízení, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození zařízení či jeho částí. Za takové poškození nenese prodávájící žádnou odpovědnost.

Pokud dojde k poškození vlivem špatné manipulace případně nedodržení návodu na montáž nebo obsluhu, nenese prodávající žádnou odpovědnost za takto vzniklé vady.

6.5.   Prodávající rozhodne o reklamaci v zákonné lhůtě 30 dní. Zboží, na které se vztahuje reklamace, bude kupujícímu přednostně bezplatně opraveno. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti zboží a oprávněnosti reklamace. V případě nutnosti dlouhodobějšího posouzení, zda se jedná o oprávněnou reklamaci, poskytne prodávající kupujícímu bezprostředně odpovídající náhradní díl na náklady kupujícího. Ověří-li se oprávněnost reklamace, vystaví prodávající kupujícímu na předmětný díl dobropis. V případě prodeje zboží s montáží provádí prodávající posouzení vady a opravu v místě montáže, pokud není domluveno jinak.

6.6.   V případě prodeje zboží bez montáže prodávající nepřejímá žádné nároky na případné úhrady nákladů, související s případnou výměnou vadného výrobku nebo jeho částí.

6.7   Záruka se nevztahuje: Na běžné fyzikální a mechanické jevy výrobků nebo částí. Například u vrat na jižní straně prohýbání panelů bimetalovým efektem. U látek markýz na sklady a mačkance způsobené švy a navíjením. Látka je šitá z pruhů max 120cm. U markýz a dalšího stínění na poškození větrem i pokud je použito větrné čidlo, protože větrné čidlo má reakční prodlevu a zavinutí stínění trvá delší dobu, proto ne vždy zařízení může být ochráněno. Markýzová látka je primárně určená jako ochrana proti slunci. Při dešti může ojediněle prokapávat ve švech. Oproti vodě je impregnována ale dlouhodobým působením ji může voda poškodit. U kovových rolet a mříží na opotřebení barvy způsobené pohybem a rolováním. Při častém provozu vrat na opotřebení pohyblivých částí. Záruka se také nevztahuje na výrobky podléhající pravidelné servisní prohlídce, pokud ta nebyla provedena.

7. Ostatní ujednání

7.1.   Kupující se zavazuje neodstraňovat, případně nezakrývat výrobní štítky a údaje uvedené na výrobcích, provádět kvalitní instalaci a servis na odebraných výrobcích od prodávajícího, a tím ochraňovat jeho obchodní jméno a obchodní práva.

7.2.   Prodávající si vyhrazuje právo viditelně umístit na své jednotlivé výrobky logo společnosti jako označení výrobce (příp. uvést i telefonický kontakt).

7.3.   Lze sjednat obchodní podmínky, které zde nejsou výslovně upraveny, v pochybnostech však platí tyto všeobecné obchodní podmínky.

7.4.   Všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákoníkem a dalšími platnými předpisy České republiky.

V Kladně dne: 1.1.2014

Prodávající:       Univers Tech spol. s r.o., Americká 2772, 272 01  Kladno

(zhotovitel)             společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 96729

IČ: 27106985

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti Univers Tech s.r.o.

Potřebujete poradit s výběrem vhodného řešení stínění?

Dejte nám vědět a naši specialisti
se vám budou věnovat.

Chci poradit